Fototechnik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: fototechnik 343104
Kwalifikacje: A.20.Rejestracja i obróbka obrazu;
A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

  • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
  • Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.20. może uzyskać tytuł Fotografa. Nie jest wymagane wykształcenie średnie, a po uzupełnieniu kwalifikacji o A.54. i A.55. może uzyskać tytuł Technika cyfrowych procesów graficznych.

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Fotograf/ Fototechnik wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów – w atelier fotograficznym lub w plenerze. Zajmuje się również ręczną lub maszynową obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie, albo powierzonych mu zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Fototechnik posiada niezbędną wiedzę, umożliwiającą obróbkę materiału fotograficznego. Zmysł estetyczny, połączony ze znajomością zasad kompozycji sprawiają, że fototechnik potrafi wykonać profesjonalne zdjęcia.

Praca: W laboratoriach fotograficznych o różnych profilach, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.

Plan nauczania: forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczania    Liczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:  
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy    20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej    20
JOZ – Język obcy zawodowy    30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej    20
OMZ – Organizacja pracy zespołu    20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego  
Podstawy fotografii    65
Marketing    20

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.20.Rejestracja i obróbka obrazu  
Organizacja prac fotograficznych    163
Rejestracja obrazu    162
Kopiowanie i obróbka obrazu    163

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych    
Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych    97
Przygotowanie projektów multimedialnych    98

RAZEM:    878