Technik żywienia i usług gastronomicznych

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Kwalifikacje: T.6. Sporządzanie potraw i napojów; T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
 • Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji T.6. może uzyskać tytuł Kucharz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługi konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną.

Praca: Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie mógł pracować w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne.

Plan nauczania: forma zaoczna i stacjonarna.

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 h,
 • PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20 h,
 • JOZ – Język obcy zawodowy – 30 h,
 • KPS – Kompetencje personalne i społeczne – 20 h,
 • OMZ – Organizacja małych zespołów – 20 h.

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego:

 • Towaroznawstwo żywności – 39 h,
 • Podstawy żywienia i zasady higieny – 62 h,
 • Technika w gastronomii – 46 h.

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów:

 • Przechowywanie żywności – 227 h,
 • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów – 228 h.

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 • Planowanie i ocena żywienia 65 h,
 • Organizowanie produkcji gastronomicznej 65 h,
 • Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 65 h.

RAZEM: 897 h.