Język polski

Kurs maturalny z języka polskiego

Na zajęciach będziemy powtarzać materiał programowy z zakresu liceum ogólnokształcącego, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (w zależności do której grupy się zapiszesz) – program zajęć jest zgodny ze standardami wymagań egzaminacyjnych podanymi w informatorach maturalnych.

Nasz program przewiduje:

  • pomoc w kształtowaniu umiejętności interpretowania dzieł literackich – ćwiczenia w rozumieniu czytanych treści w oparciu o fragmenty lektur, opracowywanie ich najpierw przy pomocy nauczyciela a następnie samodzielnie,
  • wskazówki dotyczące prawidłowego przygotowania prezentacji na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego (pomoc w stworzeniu planu pracy, wyboru bibliografii, monitorowanie tworzonej prezentacji),
  • propozycje w zakresie interpretacji innych dzieł sztuki tj.: malarstwa, rzeźby oraz architektury,
  • analiza i interpretacja utworów pod kątem zadań, które obejmuje matura,
  • ćwiczenia na arkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych,
  • analiza i interpretacja wierszy – dla osób, które zamierzają zdawać część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
  • próbny egzamin pisemny.

Materiał będziemy powtarzać w układzie chronologicznym utrwalając wiedzę z poszczególnych epok literackich.

Cykliczność spotkań pozwoli Ci solidnie i gruntownie usystematyzować najważniejsze aspekty w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Chodzi o to, abyś przystępując do egzaminu maturalnego mógł fachowo wykorzystać wiedzę utrwaloną podczas naszego kursu.