Języki obce

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski… i jaki tylko jest Ci potrzebny.

Na zajęciach będziemy powtarzać materiał programowy z zakresu liceum ogólnokształcącego, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (w zależności do której grupy się zapiszesz) – program zajęć jest zgodny ze standardami wymagań egzaminacyjnych podanymi w informatorach maturalnych.

Nasz program przewiduje:

  • powtórzenie i utrwalenie wiadomości, według programu opracowanego przez nauczyciela posiadającego wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów/słuchaczy do matury,
  • przypomnienie zasad gramatyki języka obcego,
  • ćwiczenia językowe –prezentacje krótkich scenek sytuacyjnych; omawianie przykładowych ilustracji w języku obcym (przygotowanie do części ustnej egzaminu),
  • pracę z tekstem w języku obcym,
  • ćwiczenia na arkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych, zadania egzaminacyjne będą rozwiązywane na bieżąco oraz szczegółowo omawiane,
  • próbny egzamin pisemny.

Cykliczność spotkań pozwoli Ci solidnie i gruntownie usystematyzować najważniejsze aspekty w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka obcego.

Chodzi o to, abyś przystępując do egzaminu maturalnego mógł fachowo wykorzystać wiedzę utrwaloną podczas naszego kursu.