Układanie glazury i terakoty

PROGRAM KURSU – „UKŁADANIE TERAKOTY I GLAZURY”

I. Rozkład materiału:

1. Surowce, materiały, sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia, metody.
2. Obliczenia, rysunki, szkice pomocnicze.
3. Stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej.
4. Ocena stanu technicznego podłoża, przygotowanie podłoża zgodnie z dokumentacją.
5. Posługiwanie się narzędziami, urządzeniami, sprzętem.
6. Kontrola bieżąca jakości robót, usuwanie usterek, ład i porządek na stanowisku pracy.
7. Uporządkowanie stanowiska pracy, oczyszczenie maszyn, narzędzi, sprzętu, zagospodarowanie odpadów.
8-9. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

II. Ćwiczenia:

1. Analiza wykonanych robót.

2. Porównywanie metod i sposobów wykonanych prac.

III. Środki dydaktyczne:Filmy dydaktyczne.

1. Przeźrocza.

2. Przykładowe materiały reklamowe.

3. Przykładowe czasopisma i gazety.

IV. Wskazania metodyczne do realizacji programu:

Program obejmuje tematykę dotyczącą terminologii w miarę rozwoju techniki i gospodarki. W wyniku realizacji programu słuchacze powinni posługiwać się podstawową wiedzą w tym zakresie.

Czas trwania kursu: 10 h.

Ilość miejsc w grupie: kameralne grupy – ilość miejsc w grupie ograniczona.