Asystent osoby niepełnosprawnej

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Asystent osoby niepełnosprawnej
Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej 341201
Kwalifikacje: Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.

Praca: asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik), jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia20
JOZ - Język obcy zawodowy20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach medyczno – społecznego:
Podstawy psychologii i socjologii10
Język migowy27
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną57
Wykonywanie czynności opiekuńczych57
Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej57
Wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych57
RAZEM: 365