Technik archiwista

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Archiwizacja
Zawód: technik archiwista 441403
Kwalifikacje:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum,
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik archiwista posiada wiedzę umożliwiającą między innymi zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum; gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego; obsługę komputerowego systemu informacji archiwalnej; zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostek
organizacyjnych.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: archiwach zakładowych, archiwach urzędów państwowych i samorządowych, muzeach, bankach, szpitalach, sądach, kancelariach prawnych i notarialnych, prywatnych firmach zajmujących się wykonywaniem usług archiwizacyjnych oraz na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego:
Podstawy archiwistyki20
Metody pracy w archiwum zakładowym28
Prawo archiwalne15
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
1. Organizowanie archiwum105
2. Prowadzenie archiwum106
3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego106
4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej106
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych
1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej98
2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej98
3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych97
RAZEM: 879

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close