Technik mechatronik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik mechatronik 311410
Kwalifikacje: E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji E.3. i dodatkowo E.4. może uzyskać tytuł Monter mechatronik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik Mechatronik to nauka dla osób spostrzegawczych, o dobrze rozwiniętej koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wykazujących się zainteresowaniem techniką i informatyką. Mechatronik to osoba potrafiąca zaradzić wszelkim problemom związanym z działaniem urządzeń mechanicznych i systemami nimi zarządzającymi. Podczas prowadzonej przez nas nauki uczymy przyszłych mechatroników jak projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia oraz linie produkcyjne. Technik mechatronik zdobywa wiedzę z dziedzin takich jak: mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, optyka czy metrologia. Mechatronik zajmuje się obsługą różnorodnej, fachowej aparatury, np. medycznej czy urządzeń automatyki samochodowej za pomocą specjalistycznego oprogramowania. W czasie nauki słuchacz rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów. Podczas kształcenia się uczniowie poznają program AutoCad, czytają i opracowują dokumenty techniczne przy jego użyciu.

Praca: Technik mechatronik stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem edukacji, ukończenie tego kierunku daje możliwość znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej. Wielu techników mechatroniki podejmuje pracę w firmach produkcyjnych tworząc na przykład zaawansowaną aparaturę medyczną, nowoczesne zabawki czy roboty przemysłowe i układy sterowania pojazdami.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.

Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy dla mechatroników30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja pracy zespołu
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno – elektronicznego oraz mechanicznego i górniczo - hutniczego
Podstawy elektrotechniki i elektroniki78
Podstawy technologii maszyn78
Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn78
Pracownia automatyki i sterowania79
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych71
Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych72
Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych72
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych55
Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych56
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych43
Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych44
Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych43
RAZEM:879