Technik rolnik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik rolnik 314207

Kwalifikacje: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej,
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji ROL.04. może uzyskać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji o ROL.10. może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Do zadań zawodowych technika rolnictwa należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnictwa organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa, to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej. Technik rolnik dokonuje podstawowych zabiegów agrotechnicznych, kontroli roślin, rozpoznaniem chorób lub szkodników zagrażających plonom.
Praca: gospodarstwa rolne.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin, szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą

Zajęcia indywidualne = 20 godzin jazdy
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy w przemyśle rolnym30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska
Przepisy ruchu drogowego kategorii T30
Podstawy rolnictwa40
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie41
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
Prowadzenie produkcji roślinnej141
Prowadzenie produkcji zwierzęcej141
Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie141
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Organizowanie produkcji roślinnej65
Organizowanie produkcji zwierzęcej65
RAZEM:774

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close