Technik weterynarii

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Zawodowej.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik weterynarii 324002
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: R.9.Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;
R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych;
R.11.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Opis Kierunku:

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.
Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Technik weterynarii może wykonywać podstawowe badania analityczne tkanek i płynów na potrzeby diagnostyczne. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom. Do zadań technika weterynarii należy także asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych.

Praca: Absolwenci kierunku mogą pracować jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.